Najpopularniejsze zapożyczenia z języka francuskiego

Kilka wieków temu wiele angielskich słów zostało zapożyczonych z języka francuskiego. Należą do nich słowa hipernetyczne, fałszywe anglicyzmy kończące się na -ing, słowa dysylabiczne i inne. Ten artykuł bada pochodzenie tych słów i niektóre z najczęstszych ich zastosowań.

Disyllabic words

Pomimo tego, że francuski od dawna jest sąsiadem angielskiego, oba narody zachowały swoje germańskie korzenie. W związku z tym istnieje wiele podobieństw w pisowni i brzmieniu. Istnieje również kilka wpływów łacińskich w mieszance.

Większość francuskich słów to monosylaby. Jest tylko dwanaście słów w pierwszej setce mówionych słów francuskich, które nie są monosylabami. Ten w słowniku może być wymawiany jako „ho-ho”, a nie „ho-ho”.

Z tego powodu wiele angielskich słów, które mają francuskie pochodzenie, to nie więcej niż odpowiednik francuskiej nazwy. Niektóre z tych loanwords są nieco mniej oczywiste niż inne. Kilka jest w rzeczywistości pisanych przez Z i S. Niezależnie od ich pisowni, Francuzi dali nam kilka godnych wynalazków.

Francuzi dostarczyli nam również kilka innowacji gramatycznych. Jednym z przykładów jest wprowadzenie mete w XIII wieku. Ten przyrostek gramatyczny stał się produktywny w języku angielskim.

W języku angielskim istnieje wiele słów, które zostały ponownie zlatynizowane. Najbardziej oczywistym przykładem jest słowo „peradventure”, które jest pochodną czasownika „père” i liczby mnogiej „père”. Mniej znanym przykładem jest słowo „resoudre”, które jest pochodną czasownika „révoir”.

Kilka słów zostało również poddanych relatywizacji. Kilka mniej znanych przykładów to słowo „etat”, które jest pochodną czasownika „etat”. Słowo „entree” to niedawna pożyczka. Ten jest chyba nieco bardziej interesujący niż jego bardziej znany odpowiednik.

Najważniejszym faktem jest to, że Francuzi dostarczyli nam niewielki, ale rosnący zasób słów, które stały się podstawową częścią naszego słownictwa. Niektóre z nich zostały podrasowane i ulepszone, inne zaś pominięte.

Hypernyms

„Hypernyms” to synonimy, hiponimy lub bezpośrednie synonimy innych słów. W tym artykule przedstawiamy wielojęzyczną bazę danych ponad 2900 par hipernimów w czterech językach: arabskim, chińskim, rosyjskim i francuskim. Używając tego zestawu danych, porównaliśmy pięć fraz kluczowych w każdym języku i skorelowaliśmy je ze sobą w oparciu o ich relacje semantyczne. W rezultacie uzyskaliśmy jakość przypominającą listę.

Oprócz standardowych cech semantycznych, włączyliśmy również zewnętrzne cechy lingwistyczne, aby zwiększyć wydajność hiperfikcji WordNet. Główne wyniki badania pokazują, że liczba współhiponimów (słów posiadających wspólny hipernim) jest dość skromna i wynosi 10,2%. Te współhiponimy można podzielić na kilka klas: hiponim (słowo, które ma wspólny hipernim), superordinate (słowo, które ma znaczenie hipernimu), subordinate (słowo, które ma wspólny hipernim z superordinate) i fuzz (słowo, które ma wspólny hipernim).

Istnieją dwa główne poziomy hiponimii: ogólny i techniczny. Pierwszy z nich obejmuje terminy bardziej ogólne, natomiast drugi odnosi się do terminów bardziej technicznych. Dla każdej dziedziny liczba CL0-1 jest zawsze wyższa. ESSG-fr (EcoLexicon Semantic Sketch Grammar) jest francuską hiponimiczną gramatyką szkicową, która opiera się na wzorcach wiedzy.

Podejście BISPARSE-DEP (Broken-chain word encoding with dependency-based contexts) identyfikuje cross-lingual hypernyms. Wykorzystuje ono rzadkie, dwujęzyczne osadzenie słów oraz nienadzorowany wskaźnik entailment scorer do wykrywania hipernimów w różnych językach. BISPARSE-DEP jest testowany na wielojęzycznej bazie danych, obejmującej francuski, arabski, chiński i rosyjski. Wyniki wskazują, że BISPARSE-DEP (FULL) osiąga najlepsze wyniki w HYPER-COHYPO.

Pomimo dość małej próby, wyniki pokazują, że ESSG-fr (EcoLexicon Sequence of Semantic Gestures) jest sprytnie zaprojektowanym zbiorem danych, który trafnie identyfikuje hipernym o świata. Jednak o jego wydajności decyduje nie tylko sama liczba hipernimów, ale także rozmiar bazy danych i jakość hipernimów.

Anglo-Norman

W okresie średniowiecza duża część słownictwa w języku angielskim została zapożyczona z języka francuskiego. Zapożyczenia te dotyczyły przede wszystkim technik kulinarnych i rolnictwa.

Język francuski stał się oficjalnym językiem klasy wyższej w Anglii. Językiem tym posługiwał się król i klasa rządząca. Używali go również chłopi. Ten proces zapożyczeń wytworzył charakterystyczne słownictwo w języku angielskim.

W trzynastym i czternastym wieku francuskie słowa weszły do angielskiego z dwóch źródeł. Po pierwsze, król mówił szeregiem langues d’oil – Old Norman i Picard – które amalgamowały się z jego własnym językiem. Po drugie, językiem francuskim posługiwał się świecki literat.

Oba te źródła są udokumentowane w oficjalnych dokumentach. Angielski leksykon został zaopatrzony w słownictwo pochodzące z Paryża i centralnego języka francuskiego. W rezultacie zapożyczenia francuskie były w języku angielskim na stylistycznie wyższym poziomie niż ówczesne słownictwo angielskie.

Szereg francuskich słów jest w użyciu do dziś. Należy do nich słowo painter, które jest slangowym określeniem malarza, oraz słowo joiner, które jest francuskim słowem oznaczającym stolarza. Innym przykładem jest nazwa psa „terrier”, która jest błędnie przypisaną odmianą francuskiego słowa terrier.

Aby określić pochodzenie francuskich słów, należy wiedzieć, z jakiej sfery społecznej zostały one zapożyczone. Na przykład czasownik chacier jest słowem środkowofrancuskim. Został on zapożyczony do współczesnego języka angielskiego jako 'chase’.

Francuskie słowa weszły również do języka angielskiego z technik kulinarnych, takich jak przygotowanie świń i owiec do spożycia przez ludzi. Proces ten wyjaśnia również słowo 'capture’, które jest terminem łacińskim.

Innym przykładem słowa zapożyczonego z języka francuskiego jest słowo 'dandelion’, które podobno weszło do języka angielskiego w XVI wieku. Słowo to jest podobno zapożyczeniem z francuskiego dent-de-lion.

Środkowy język francuski

W okresie Średniej Anglii język francuski miał szeroki wpływ na język angielski. Był to język dworu i literatury grzecznościowej. Język ten posiadał dużą liczbę słów pożyczkowych. Był to również język wysokich rangą wojskowych.

Istniały dwie główne metody zapożyczeń. Pierwszą z nich była mowa ustna. Drugą było używanie mowy pisanej.

Głównym powodem, dla którego francuskie słowa były zapożyczane do języka angielskiego jest to, że nie istniał ich rodzimy odpowiednik. Wraz ze zmianą języka, wiele z tych słów zostało zaadoptowanych dla lepszej precyzji i efektywności. Niektóre ze słów pożyczkowych zostały oczywiście zapożyczone, aby podnieść status społeczny mówcy. Inne zostały zapożyczone dla wygody.

Było wiele powodów, dla których wyższe klasy w Anglii przenosiły francuskie słowa pożyczkowe do angielskiego. Nie były one snobistyczne w tym względzie. Niektórzy językoznawcy uważają, że wyższe klasy robiły to, aby zrekompensować brak słownictwa w języku angielskim. Inni uważają, że byli pod wpływem języka francuskiego i że był to naturalny impuls do użycia słowa, które znali i rozumieli od lat.

Najlepszym sposobem na zmierzenie relacji między językiem ojczystym a zapożyczonym jest policzenie liczby słów zapożyczonych z języka ojczystego w materiałach do czytania. Następnie porównaj te liczby z liczbą słów zapożyczonych z języka obcego. Stosunek ten jest zazwyczaj zbliżony do jednego. Francuzi i Anglicy byli jednak w bliskim związku przez cały XVII wiek.

Oxford English Dictionary zebrał szereg badań na ten temat. Z ustaleń wynika, że Fr. był najważniejszym źródłem słów pożyczkowych, a łacina była na bliskim drugim miejscu.

Fałszywe anglicyzmy kończące się na -ing

Anglicyzmy to słowa zapożyczone z innego języka. Można je podzielić na cztery rodzaje: kalki ortograficzne, leksykalne, gramatyczne i fonetyczne. Niniejszy artykuł przygląda się fałszywym anglicyzmom, podtypowi anglicyzmów, z perspektywy leksykograficznej.

W tradycyjnej typologii zapożyczenia są klasyfikowane jako zapożyczenia bezpośrednie lub pośrednie. Zapożyczenia bezpośrednie to słowa zapożyczone bezpośrednio z języka angielskiego, natomiast zapożyczenia pośrednie to słowa zapożyczone poprzez język trzeci. Ponadto zapożyczenia są klasyfikowane na dwie kategorie: loanwords, czyli słowa zapożyczone bezpośrednio, oraz loanwords/loanwords, czyli słowa zapożyczone dostosowane do drugiego języka poprzez język trzeci.

W języku francuskim anglicyzmy są zjawiskiem powszechnym. Powstają w wyniku nieporozumienia, spontanicznego aktu twórczego lub gdy dochodzi do konwersji klas słownych. Niektórzy uczeni uważają jednak, że są one niezależnym przejawem kontaktu językowego.

Według Akademii Francuskiej (Academy francaise) fałszywy anglicyzm to słowo, które pierwotnie powstało w języku francuskim, a obecnie jest używane w języku włoskim, w sposób, który nie odpowiada znaczeniu słowa oryginalnego. Jest to bezwstydna adopcja. Często jednak jest używane w mowie potocznej i jest akceptowane przez słownictwo języka receptywnego.

W języku włoskim fałszywe anglicyzmy mogą powstawać w wyniku różnych procesów mieszania, skracania i spinania. Znajdują się one na tym samym poziomie co anglicyzmy hybrydowe, czyli słowa powstałe w wyniku połączenia wolnych morfemów włoskich i angielskich.

W języku włoskim fałszywe anglicyzmy mogą być również tworzone poprzez konwersję klas słownych. Na przykład, angielskie słowo takie jak planche a neige może być użyte w języku włoskim w odniesieniu do betonowej bariery. Formy te mogą być łączone z prawdziwymi słowami angielskimi.

W języku włoskim fałszywe anglicyzmy są zjawiskiem sporadycznym. Nie są one uważane za poważne zagrożenie dla słownictwa języka angielskiego, ale mogą być szkodliwe dla języka włoskiego jako całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *